Logo EB png

Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Express Bewust is gevestigd op Noord 88 8801 KS Franeker en ingeschreven onder KVK nummer: 78541905. Nynke Beerstra is eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij vragen en of klachten kunt u contact opnemen via info@expressbewust.nl of via 06-23370767. Met zorg en aandacht verwerkt Express Bewust uw persoonsgegevens. Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb om mijn diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren en ga zorgvuldig om met de informatie die ik van u heb verzameld. Geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorwaarden

• Express Bewust heeft geheimhouding ten aanzien van door de cliënt/deelnemer verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
• Beëindiging van de training/begeleiding kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Tenzij er schriftelijk een betalingstermijn voor een aantal sessies is vastgelegd, dan dient deze betaling voldaan te worden.
• De cliënt/deelnemer gaat akkoord met de tariefstelling die op de website vermeld staat.
• Betaling dient betaald te worden voor op de factuur vermelde datum. Wanneer de betalingsverlichting niet tijdig wordt nagekomen, behoudt Express Bewust zich het recht om de cliënt/deelnemer de toegang tot lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
• Indien de cliënt/deelnemer de factuur niet heeft betaald, is Express Bewust gerechtigd, nadat zij cliënt tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
• De cliënt/deelnemer dient zelf voorafgaande van de sessie, contact op te nemen met de werkgever/andere instanties voor eventuele vergoedingen.
• De cliënt/deelnemer dient zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 50% in rekening gebracht. Bij een groepsles kinderyoga is dit tot 2 uur voor aanvang van de les. De les kan niet ingehaald worden.
• Bij klachten kan de cliënt/deelnemer contact opnemen met Express Bewust.
• Het kennismakingsgesprek is kosteloos. Mocht u ervoor kiezen om geen samenwerking aan te gaan, dan worden uw gegevens die verkregen zijn uit het aanmeldingsformulier op de website na een maand verwijderd.
• Cliënt/deelnemer begrijpt en is geïnformeerd dat het beoefenen van yoga/fysieke oefeningen enkele risico’s kan hebben. Cliënt/deelnemer begrijpt dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om nauwkeurige gezondheidsinformatie door te geven aan Express Bewust om risico’s voor zichzelf of zijn/haar kind te vermijden. Cliënt/deelnemer begrijpt dat Express Bewust aanraadt om voorafgaand een arts te raadplegen voor hij/zij of zijn/haar kind aan de yogalessen/sessies begint. U begrijpt dat Nynke Beerstra het recht heeft om yogasessies te beëindigen als zij het gevoel heeft dat dit nodig is voor haar veiligheid of de veiligheid van u of uw kind. U accepteer dat Express Bewust niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig letsel of schade als het gevolg van het nemen van de les/sessie.
• Brengen en halen: Express Bewust verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw kind meer dan 10 minuten te laat is, kan uw kind niet meer aan deze les deelnemen. Dit is te storend voor de les.
• Express Bewust stelt ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de lesruimte en inventaris van Express Bewust.

Welke gegevens bewaart Express Bewust van u?

-Voor en achternaam
-Telefoonnummer
-Adres
-Woonplaats
-Emailadres
-Rekeningnummer
-Geboortedatum
-Gezondheidsgegevens
-Leefsituatie
-BSN
De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
-Gezag gegevens
Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.
-Relevante gegevens over bijvoorbeeld vergoedingen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg.
-Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontracten en de namen van contactpersonen
-Activiteiten die door Express Bewust zijn ondernomen rondom de betreffende cliënt, alsmede de resultaten hiervan.

 

GEGEVENS OP DE FACTUUR

Voor de facturatie en administratie verwerk ik uw gegevens. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Op de factuur die u ontvangt staan onderstaande gegevens:

Mijn praktijkgegevens
Uw voor- en achternaam
Uw adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de sessie.
De kosten van de sessie
Eventuele bedrijfsnaam en KVK nummer

Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar te worden bewaard. Na deze periode zullen uw gegevens worden verwijderd.

Wat Express Bewust met deze gegevens doet

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Express Bewust heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Indien er via de website contact gezocht wordt dan leg ik naam, telefoonnummer en emailadres vast, om vervolgens contact (telefonisch of per email) op te kunnen nemen. De overige persoonsgegevens leg ik vast om mijn hulp- en dienstverlening op juiste wijze te kunnen uitoefenen. Indien cliënten zichzelf aanmelden via de website, dan hebben zij zelf toestemming gegeven voor het verwerken van deze persoonsgegevens en zijn akkoord met de algemene voorwaarden.

Ik heb geen commercieel belang om persoonsgegevens van de cliënt te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik maak dan ook geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. Mijn website is beveiligd via SSL. Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens in uw elektronische dossier en gebruik deze alleen in het kader van de ondersteuning en facturering. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is vijftien jaar. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Express Bewust en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen info@expressbewust.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen vier weken op uw verzoek.

 

Wie ontvangen uw gegevens?

Gelet op het korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van het eigen lichaamsbewustzijn, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door Express Bewust en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt.

Express Bewust zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is, zoals in het kader van Meldcode of politie.

Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Als dit gebeurd dan zal er altijd eerst om uw toestemming gevraagd worden. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen.

 

Klachten

Bij een klacht over de gegevensbescherming wil ik u vragen om contact op te nemen met Express Bewust. Mocht u er helaas niet uitkomen met mij, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Wijzigingen

Express Bewust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het wordt daarom aanbevolen om deze Algemene voorwaarden & Privacy verklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.